Samrådsunderlag

April 26, 2021

Sammanfattning samrådsunderlag, SOM AB

SOM AB avser att utvinna mineraler (mangannoduler) på Östersjöns havsbotten på kontinentalsockeln. Verksamheten avser att ansöka om tillstånd för upptagning av mangannoduler på kontinentalsockeln och omfattas därmed av Kontinentalsockellagstiftningen. Eventuellt kommer verksamheten i samma ansökan att ansöka om dispens från det generella dumpningsförbudet för återföring av bottensediment, vilket regleras i Miljöbalken.

Försörjning av mineraler i Sverige

Efterfrågan på mineraler är stor och Bottenviken har stora outnyttjade
resurser som kommer att kunna spela en allt större roll för försörjning av mineraler i Sverige. Verksamheten går i linje med vad som anges i propositionen om Svensk havsresursverksamhet (prop. 1983/84:10).  

SOM AB har genom undersökning kartlagt ett havsområde i Bottenviken som är beläget 12 nautiska mil, motsvarande 22 km, öster om Bjuröklubb som bedöms ha särskilt goda mineraltillgångar. Nodulupptagning planeras med en mjuk uppsugningsteknik kopplad till en produktionsplattform där nodulerna samlas. Nodulerna tillvaratas medan resterande sediment samt små noduler återförs nära havsbotten.  

Bottendjupet är i området cirka 60-150 meter. Inledande undersökningar av den bottenfauna som förväntas att finnas i verksamhetsområdet är artfattig. Det finns inga kända skyddsvärden i närheten och med det långa avståndet till kusten från verksamhetsområdet bedöms inte störningar från verksamheten påverka skyddsvärden som främst bedöms finnas kustnära.

Mellan hamnområde och verksamhetsområde kommer befintliga farleder att nyttjas, tilltänkta hamnar är Luleå, Piteå och Skellefteå då dessa har tillräckligt djup för fartygen. Även andra hamnar kan bli aktuella att nyttja. Vilken mottagarhamn som nyttjas beror på vilket företag som köper mangannodulerna.

SOM AB kommer att vidta försiktighetsåtgärder för att minska konsekvenserna av verksamheten. Dock kommer verksamheten ge upphov till miljöeffekter såsom grumling och undervattensbuller inom verksamhetsområdet och influensområdet där nodulupptagning genomförs.

Denna handling utgör underlag för avgränsningssamråd inför genomförande av miljöbedömning samt upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitlet 28 § MB. Verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget avser att övergripande beskriva verksamheten och dess miljöpåverkan och anger vad som kommer att beskrivas mer ingående i miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd planeras att hållas med berörda myndigheter, organisationer och övriga instanser. Verksamheten kommer slutligen att prövas av regeringen.

LADDA NER PDF