Projekt Bottenviken
beskrivning
Bottenviken är en av de få platser där upptagning dvs. skördning av manganoduler kan ske med begränsad miljöpåverkan.
NÄR
Projektet beräknas pågå under isfri säsong då förhållandena är optimala för skördning av nodulerna. Tillståndsprocess pågår i samverkan med Sweco kring miljöfrågor och med Advokatbyrån Kaiding kring juridiska frågor.
plats
Området ligger i södra Bottenviken och är 200 kvadratkilometer stort.
Bottenviken har stora outnyttjade resurser som kommer att kunna spela en allt större roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Mangannodulerna (polymetalliska noduler) är runda, så kallade sfäriska eller oregelbundna konkretioner som bildats genom utfällning på havsbotten i gränsskiktet mellan bottensediment och havsvatten. Nodulerna innehåller mineral som mangan, järn, aluminium, magnesium, kisel, titan, fosfor, kobolt, molybdenum, vanadium etc. Mineralerna som utvinns ur nodulerna kan används exempelvis i batterier, solceller, legeringar och halvledare.

Bottenviken är en av de få platser där upptagning av mangannoduler kan ske med begränsad miljöpåverkan. Skälet är att Bottenviken kan definieras som ett grunt sötvattenhav med kända förhållanden och ekosystem. Bottenviken präglas av de stora älvarna som har sin avrinning i viken. Ekosystemet är förhållandevis artfattigt på grund av det bräckta vattnet där det är svårt för djur och växter att anpassa sig. Upptagningen av mangannodulerna och återförande av rejektvattnet sker i den så kallade afotiska zonen vid botten. Det är en zon där solljus inte tränger igenom. Här kan.ingen fotosyntes ske och därför påverkar inte en lokal sedimentplym vid botten primärproduktion av alger.

Ökat utnyttjande av havsresurserna och därmed ett utvecklande av havsindustriell verksamhet öppnar nya möjligheter för svenskt näringsliv med positiva konsekvenser för såväl ekonomi, sysselsättning samt i förlängningen av projektet, även en positiv inverkan för den marina miljön i hela Östersjön. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi en svensk grön offshore-bransch.

Hur fungerar det? Animationen förklarar från upptagning av mangannoduler, till transport och förädling.
Tryckluft i ledningarna skapar ett sug och för nodulerna upp till plattformen.
Aktuell storlek av mangannoduler skördade i Bottenviken.
Genomskärning av mangannodul och mängd.
Aktuella området i Bottenviken.